Rozmiar czcionki:

Zmiana kontrastu:

Widok kompaktowy

Deklaracja dostępności

"PORADNIA RODZINNA" BIACHOW-FUS,DOLANOWSKI,KRAWCZYK,PODOBA SPÓŁKA JAWNA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "PORADNIA RODZINNA" BIACHOW-FUS,DOLANOWSKI,KRAWCZYK,PODOBA SPÓŁKA JAWNA

Data publikacji strony internetowej: 29.08.2023r.

Data ostatniej istotnej zmiany: 29.08.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.08.2023r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot POZ.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Henryk Dolanowski, adres e-mail: rejestracja@poradniarodzinna.eu. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu +48 84 664 22 49 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek "PORADNIA RODZINNA" BIACHOW-FUS,DOLANOWSKI,KRAWCZYK,PODOBA SPÓŁKA JAWNA w Tomaszowie Lubelskim spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla publiczności pozbawione jest barier architektonicznych i odbywa się głównymi drzwiami od strony parkingu. Drzwi umożliwiają swobodne wejście do budynku. Przed budynkiem znajdują się dwie szerokie pochylnie umożliwiające łatwy podjazd dla wózków inwalidzkich. W razie konieczności możliwy jest podjazd samochodu osobowego bezpośrednio pod drzwi wejściowe. Przy wejściu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy

Szerokie korytarze pozwalają na swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Poradni Rodzinnej w Tomaszowie Lubelskim. Umożliwiają dotarcie do recepcji, laboratorium, punktu pobrań, gabinetów lekarskich czy toalety.

Opis pozostałych dostosowań

Przy wejściu głównym znajduje się tablica graficzna opisująca rozmieszczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych na terenie Poradni. Mając na uwadze osoby niepełnosprawne, szklane drzwi na korytarz oklejono znakami logo w celu uniknięcia kolizji poprzez poprawę ich widoczności. Udostępniono odpowiednią liczbę łatwo dostępnych siedzisk na terenie foyer.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Poradnia Rodzinna dysponuje obszernym parkingiem zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu głównym. W bliskości wejścia są wyznaczone dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności, istnieje możliwość podjazdu samochodu z osobami niepełnosprawnymi bezpośrednio pod wejście. W przypadku przyjazdu zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość udostępnienia niewielkiego parkingu zlokalizowanego na tyłach budynku Poradni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. do Poradni Rodzinnej może wejść osoba z psem asystującym.

Informacje o moliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Poradnia nie zapewni możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Twoja przeglądarka nie obsługuje odtwarzacza wideo.
Pasek Unijny - Dostepnosc plus

„Poradnia Rodzinna” Biachow-Fus, Dolanowski, Krawczyk, Podoba sp. jawna jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 318 667,35 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła: łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych, łatwiej poruszać się wewnątrz gabinetów lekarskich i po traktach komunikacyjnych, mieć ułatwiony dostęp do diagnostyki na wysokiej jakości sprzęcie medycznym, mieć zapewnione bezpieczne wykonywanie usług medycznych, bezpieczenie i w sanitarnych warunkach korzystać z toalety, mieć ułatwioną komunikację z personelem zarówno pod względem przekazu jak i architektonicznym, być objęta opieką przez personel świadomy ich szczególnych potrzeb.
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Pasek Unijny - Sfinansowano w ramach reakcji Uni na pandemię COVID-19

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant wysokości 158 700,00 zł na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html .

Creospace